Bases legais do concurso en Facebook “CM Xestión Administrativa, unha opción con futuro”

  1. ORGANIZADOR E OBXETO DO CONCURSO.

Asociación Efa A Cancela (en diante Efa A Cancela) levará a cabo un concurso dirixido a todo potencial consumidor denominado ”A onde viaxarías para mellorar o inglés?” (en diante, o CONCURSO), coa finalidade de fomentar a participación e interacción no perfil de Efa A Cancela de Facebook (https://www.facebook.com/efa.acancela/) por parte dos seus seguidores. 

  1. ÁMBITO TERRITORIAL E DE APLICACIÓN DA PROMOCIÓN.

O CONCURSO levarase a cabo dentro do Estado Español, exclusivamente para usuarios de Facebook que residan na provincia de Pontevedra. 

  1. ÁMBITO TEMPORAL.

O período de participación no CONCURSO comezará o día 8 de maio de 2018 ás 10.00h. y rematará o día 24 de maio de 2018 ás 23.59h., ambos días incluídos.

  1. CARÁCTER GRATUITO DO CONCURSO.

O CONCURSO levarase a cabo baixo a modalidade de “CONCURSO gratuíto”, e dicir, a participación neste CONCURSO non implicará ningún gasto para o participante. 

  1. COMUNICACIÓN DO CONCURSO.

O presente concurso comunicarase durante no período no que se atope activo a través do perfil de Facebook de Efa A Cancela.

  1. PERSONAS LEXITIMADAS E MECÁNICA DEL CONCURSO.

Para concursar, recomendamos que os participantes realicen algunhas destas accións:

Responder á pregunta: Saberiades dicirnos o nome dalgunha empresa que colabore con nós nas prácticas do CM de Xestión Administrativa?

Compárteo cos teus amigos para que se apunten

Recomendámosche que nos sigas para decatarche de se fuches o gañador e de novas noticias sobre o centro..

  1. PREMIO

O usuario gañador, gañará uns auriculares estéreo con bluetooth compatibles con PC e outros dispositivos móviles valorado en 25€

O gañador será elixido aleatoriamente mediante ferramenta online.

  1. COMUNICACIÓN DOS GAÑADORES

Una vez finalizado o concurso, informarase ao gañador solicitándolle que facilite un correo electrónico válido. Contactarase co gañador a través da páxina de Facebook.

A comunicación do gañador realizarase o día 25 de maio no blog da Efa A Cancela.

Se transcorridos 5 días dende a finalización do concurso non se logra contactar co gañador, se lle asignará o premio ao seguinte finalista. 

  1. CESIÓN DE DEREITOS

Os participantes no CONCURSO ceden a Efa A Cancela todos os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, existentes o que puidesen derivarse, con motivo da sua participación neste concurso. Efa A Cancela poderá utilizar libremente ditas imaxes nas súas páxinas web, así como en outras publicacións, tanto online como offline. 

10.- RESERVAS E LIMITACIONS

Efa A Cancela reservase a posibilidade de rexeitar o rexistro de aqueles participantes cuxos datos non se atopen completos ou as súas participacións non cumpran los requisitos para poder entrar no concurso.

Efa A Cancela reservase o dereito a efectuar cambios que redunden no bo fin do CONCURSO, cando concorra causa xusta ou motivos de forza maior que impidan levalo a termino na forma descrita nestas bases.

Os menores de idade que participen deberán estar autorizados polos seus pais ou titores legais.

11.- ACEPTACIÓN

A participación no CONCURSO implica, por sí mesma, a aceptación das presentes bases. A falta de esta aceptación por parte do participante comportará la exclusión da súa participación no CONCURSO. 

12.-TRATAMIENTO DE DATOS PERSOAIS

En cumprimento do disposto na la Ley 15/1999, da Ley de Protección de Datos de Carácter Persoal, lle informamos que os datos persoais que nos facilite quedarán incorporados de forma confidencial nun ficheiro. En cumprimento do establecido na Ley de Servicios da Sociedade da Información y de Comercio Electrónico (LSSI), no momento da recollida de datos solicitarase a os usuarios o seu consentimento expreso para que Efa A Cancela poida facer uso dos seus datos a fin de remitirlle información e publicidade por medio do correo electrónico ou medios equivalentes, como SMS en teléfonos móviles.

Estes datos manteranse na máis estrita privacidade de acordo coa lexislación vixente.

Os participantes nesta promoción e os usuarios rexistrados poderán exercer, en relación cos seus datos persoais, os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e revogación do consentimento para a cesión dos mesmos, nos termos referidos na Ley Orgánica 15/1999 de13 de decembro sobre Protección de Datos de Carácter Personal e demais normas que a desenrolan.

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *