Os alumnos de FP Media poderá acceder o FP Superior sen examen

As novidades que inclúe a nova Lei de mellora educativa (LOMCE) simplifican o acceso ós ciclos de formación media e superior de FP, limitando as probas de acceso ós alumnos que non cumplan cos requisitos establecidos.

concentration-16032_1920

Xa foron convocadas as probas de acceso ós ciclos de Formación Profesional de grado medio e superior en numerosos provincias. A realización destas permitirá a tódalas persoas que as superen obtar por unha praza mediante esta vía de acceso, participando no correspondente proceso de admisión ós ciclos formativos ofertados para o próximo curso escolar 2016-2017.

Esta proba so realizarase polos alumnos que non obten a outros tipo de acceso, tal e como especifica a LOMCE (Ley Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa).

Os titulados en Formación Profesional Básica poderán acceder directamente, sen necesidade de proba adicional, os ciclos de grao medio relacionados co seu título, sempre que finalizaran a ESO ou un ciclo de FP Básica. Do mesmo xeito, os alumnos que cursaran un ciclo de grao medio poderán acceder de forma directa a un ciclo de grao superior sempre que cumpriran os requisitos, é dicir, posean o título de Bacherelato, un título de Técnico ou un certificado acreditativo de superar tódalas materias de Bacherelato.

Por tanto, as probas de acceso, tanto as FP de grao medio ou superior, quedarán limitadas para os alumnos que non finalizaran os estudos previos, é dicir, poderán inscribirse na proba de acceso a ciclos formativos de grao medio aqueles que teñan ó menos 17 anos de idade, ou os cumpran no ano 2016, e non reúnan outros requisitos de acceso. Asemesmo, para concurrir á proba de acceso a ciclos formativos de grao superior requerirase ter ó menos 19 anos ou cumprilos durante o ano 2016.

As probas de grao medio comporanse de tres partes: sociolingüística (na que incluiranse contidos en lingua extranxeira), matemática, e centífico-técnica. Por outra lado, a de grao superior estará dividida en dous partes: Por un lado, unha parte común, con exercicios de Lingua Castelá e Literatura; Matemáticas, Tratamento da información e competencia dixital e Lingua Extranxeira. Por outro, a segunda parte, específica de cada rama, inde deberánse elixir duas materias das tres propostas, según a opción pola que se presente o aspirante e de acordo ás tres vías de acceso posibles ás distintas familias profesionais.

 

Os alumnos que cursaron Ciclo Medio da LOE ou LOXSE poderán acceder directamente a un Ciclo de Grao Superior.

Máis información: www.edu.xunta.es/fp/acceso-grao-superior

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *